Sinaga, S., & ., I. (2018). PARENTING SELF EFFICACY PADA IBU YANG MEMILIKI ANAK AUTIS. Jurnal Medika : Karya Ilmiah Kesehatan, 3(2), 57-64. doi:10.35728/jmkik.v3i2.48